ผลงานดีเด่นปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รายงานผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ประจำปี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับที่ : ๐๐๑

หน่วยงานที่มอบรางวัล : ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับที่ : ๐๐๒

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ (นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว)

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับที่ : ๐๐๓

หน่วยงานที่มอบรางวัล :

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับที่ : ๐๐๔

หน่วยงานที่มอบรางวัล :

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับที่ : ๐๐๕

หน่วยงานที่มอบรางวัล :

พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับที่ : ๐๐๖

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับที่ : ๐๐๗

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับที่ : ๐๐๘

หน่วยงานที่มอบรางวัล : การประปาภูมิภาค

พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับที่ : ๐๐๙

หน่วยงานที่มอบรางวัล : Sekolah Kebangsaan Gurun (PUSAT)

Good work Popularผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จำแนกตามปีที่ได้รับ