ผลงานดีเด่นปี พ.ศ. ๒๕๔๗ รายงานผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๔๗

ลำดับที่ : ๐๐๑

หน่วยงานที่มอบรางวัล : To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๔๗

ลำดับที่ : ๐๐๒

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๕๔๗

ลำดับที่ : ๐๐๓

หน่วยงานที่มอบรางวัล : จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๕๔๗

ลำดับที่ : ๐๐๔

หน่วยงานที่มอบรางวัล : กระทรวงศึกษาธิการ (นายอดิศัย โพธารามิก)

พ.ศ. ๒๕๔๗

ลำดับที่ : ๐๐๕

หน่วยงานที่มอบรางวัล : จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๕๔๗

ลำดับที่ : ๐๐๖

หน่วยงานที่มอบรางวัล : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๕๔๗

ลำดับที่ : ๐๐๗

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต ๑

พ.ศ. ๒๕๔๗

ลำดับที่ : ๐๐๘

หน่วยงานที่มอบรางวัล : OTOP One Tambon One Product

Good work Popularผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จำแนกตามปีที่ได้รับ