ผลงานดีเด่นปี พ.ศ. ๒๕๔๘ รายงานผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๔๘

ลำดับที่ : ๐๐๑

หน่วยงานที่มอบรางวัล : เทศบาลเมืองท่าข้ามี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๔๘

ลำดับที่ : ๐๐๒

หน่วยงานที่มอบรางวัล : จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๔๘

ลำดับที่ : ๐๐๓

หน่วยงานที่มอบรางวัล : อ.ย. น้อย

พ.ศ. ๒๕๔๘

ลำดับที่ : ๐๐๔

หน่วยงานที่มอบรางวัล : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

พ.ศ. ๒๕๔๘

ลำดับที่ : ๐๐๕

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต ๑

พ.ศ. ๒๕๔๘

ลำดับที่ : ๐๐๖

หน่วยงานที่มอบรางวัล : กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. ๒๕๔๘

ลำดับที่ : ๐๐๗

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พ.ศ. ๒๕๔๘

ลำดับที่ : ๐๐๘

หน่วยงานที่มอบรางวัล : กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. ๒๕๔๘

ลำดับที่ : ๐๐๙

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๔๘

ลำดับที่ : ๐๑๐

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต ๑ , นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๕๔๘

ลำดับที่ : ๐๑๑

หน่วยงานที่มอบรางวัล : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๕๔๘

ลำดับที่ : ๐๑๒

หน่วยงานที่มอบรางวัล : คำสั่งแม่กองธรรมสนามหลวง ที่ ๓๘/๒๕๔๘ ลว. ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

พ.ศ. ๒๕๔๘

ลำดับที่ : ๐๑๓

หน่วยงานที่มอบรางวัล : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชไสใหญ่

พ.ศ. ๒๕๔๘

ลำดับที่ : ๐๑๔

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้

Good work Popularผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จำแนกตามปีที่ได้รับ