ผลงานดีเด่นปี พ.ศ. ๒๕๔๙ รายงานผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๔๙

ลำดับที่ : ๐๐๑

หน่วยงานที่มอบรางวัล : นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๔๙

ลำดับที่ : ๐๐๒

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๔๙

ลำดับที่ : ๐๐๓

หน่วยงานที่มอบรางวัล : เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๔๙

ลำดับที่ : ๐๐๔

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๔๙

ลำดับที่ : ๐๐๕

หน่วยงานที่มอบรางวัล : จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๕๔๙

ลำดับที่ : ๐๐๖

หน่วยงานที่มอบรางวัล : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๕๔๙

ลำดับที่ : ๐๐๗

หน่วยงานที่มอบรางวัล : เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ องค์อุปถัมภ์ชมรมพุทธศาสตร์สากล ฯ (สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์)

พ.ศ. ๒๕๔๙

ลำดับที่ : ๐๐๘

หน่วยงานที่มอบรางวัล : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. ๒๕๔๙

ลำดับที่ : ๐๐๙

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้สุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๕๔๙

ลำดับที่ : ๐๑๐

หน่วยงานที่มอบรางวัล : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๕๔๙

ลำดับที่ : ๐๑๑

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานคณกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษา เขต 1 ปี 2549

พ.ศ. ๒๕๔๙

ลำดับที่ : ๐๑๒

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต ๑ , นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๕๔๙

ลำดับที่ : ๐๑๓

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ๒ (นายวิมล จันทร์แก้ว)

พ.ศ. ๒๕๔๙

ลำดับที่ : ๐๑๔

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๕๔๙

ลำดับที่ : ๐๑๕

หน่วยงานที่มอบรางวัล : เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๕๔๙

ลำดับที่ : ๐๑๖

หน่วยงานที่มอบรางวัล : คุรุสภา

พ.ศ. ๒๕๔๙

ลำดับที่ : ๐๑๗

หน่วยงานที่มอบรางวัล : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

Good work Popularผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จำแนกตามปีที่ได้รับ