Electronics Honor

Suratthani 2 School
45
ปี 2545
43
ปี 2543
44
ปี 2544
ST2
MyST2
41
ปี 2541
42
ปี 2542
ST2
MyST2
ST2
MyST2
39
ปี 2539
40
ปี 2540
ST2
MyST2
ST2
MyST2
ST2
MyST2
37
ปี 2537
38
ปี 2538
ST2
MyST2
ST2
MyST2
ST2
MyST2
ST2
MyST2
ST2
MyST2

นิมิตฺตํ สาธุรูปานํกตญฺญู กตเวทิตา
ความกตัญญู กตเวที เป็นเครื่องหมายของคน

Electronics Honor

Suratthani 2 School
54
ปี 2554
52
ปี 2552
53
ปี 2553
ST2
MyST2
50
ปี 2550
51
ปี 2551
ST2
MyST2
ST2
MyST2
48
ปี 2548
49
ปี 2549
ST2
MyST2
ST2
MyST2
ST2
MyST2
46
ปี 2546
47
ปี 2547
ST2
MyST2
ST2
MyST2
ST2
MyST2
ST2
MyST2
ST2
MyST2

ค่านิยมองค์กร
ร่วมคิด ร่วมทำ มุ่งมั่นพัฒนา ยึดนักเรียน และสถานศึกษเป็นสำคัญ

Electronics Honor

Suratthani 2 School
63
ปี 2563
61
ปี 2561
62
ปี 2562
ST2
MyST2
59
ปี 2559
60
ปี 2560
ST2
MyST2
ST2
MyST2
57
ปี 2557
58
ปี 2558
ST2
MyST2
ST2
MyST2
ST2
MyST2
55
ปี 2555
56
ปี 2556
ST2
MyST2
ST2
MyST2
ST2
MyST2
ST2
MyST2
ST2
MyST2

ปรัชญาของโรงเรียน
คิดเป็นธรรม ทำเป็นธรรม แก้ปัญหาเป็นธรรม