ผลงานดีเด่นปี พ.ศ. ๒๕๕๐ รายงานผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๐

ลำดับที่ : ๐๐๑

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๐

ลำดับที่ : ๐๐๒

หน่วยงานที่มอบรางวัล : เลขานุการคณะกรรมการอาหารและยา

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๐

ลำดับที่ : ๐๐๓

หน่วยงานที่มอบรางวัล : กระทรวงสาธารณสุข

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๐

ลำดับที่ : ๐๐๔

หน่วยงานที่มอบรางวัล : คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๐

ลำดับที่ : ๐๐๕

หน่วยงานที่มอบรางวัล : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. ๒๕๕๐

ลำดับที่ : ๐๐๖

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมกับ โรงเรียนกาษจนดิษฐ์

พ.ศ. ๒๕๕๐

ลำดับที่ : ๐๐๗

หน่วยงานที่มอบรางวัล : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. ๒๕๕๐

ลำดับที่ : ๐๐๘

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๕๕๐

ลำดับที่ : ๐๐๙

หน่วยงานที่มอบรางวัล : คณะกรรมการอาหารและยากับคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. ๒๕๕๐

ลำดับที่ : ๐๑๐

หน่วยงานที่มอบรางวัล : กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสุราฎร์ธานี

Good work Popularผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จำแนกตามปีที่ได้รับ