ผลงานดีเด่นปี พ.ศ. ๒๕๕๑ รายงานผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ประจำปี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๑

ลำดับที่ : ๐๐๑

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๑

ลำดับที่ : ๐๐๒

หน่วยงานที่มอบรางวัล : เลขานุการคณะกรรมการอาหารและยา

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๑

ลำดับที่ : ๐๐๓

หน่วยงานที่มอบรางวัล : กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. ๒๕๕๑

ลำดับที่ : ๐๐๔

หน่วยงานที่มอบรางวัล : ธนาคารแห่งประเทศไทย

Good work Popularผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จำแนกตามปีที่ได้รับ