ผลงานดีเด่นปี พ.ศ. ๒๕๕๒ รายงานผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ประจำปี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๒

ลำดับที่ : ๐๐๑

หน่วยงานที่มอบรางวัล : กระทรวงยุติธรรม

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๒

ลำดับที่ : ๐๐๒

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สโมสรไลออนส์ สุราษฎร์ธานี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๒

ลำดับที่ : ๐๐๓

หน่วยงานที่มอบรางวัล : บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๒

ลำดับที่ : ๐๐๔

หน่วยงานที่มอบรางวัล : กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๕๒

ลำดับที่ : ๐๐๕

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๕๒

ลำดับที่ : ๐๐๖

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

พ.ศ. ๒๕๕๒

ลำดับที่ : ๐๐๗

หน่วยงานที่มอบรางวัล : กลุ่มดอกลำภู

พ.ศ. ๒๕๕๒

ลำดับที่ : ๐๐๘

หน่วยงานที่มอบรางวัล : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๕๒

ลำดับที่ : ๐๐๙

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด สุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๕๕๒

ลำดับที่ : ๐๑๐

หน่วยงานที่มอบรางวัล : กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๕๒

ลำดับที่ : ๐๑๑

หน่วยงานที่มอบรางวัล : จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสภาเด็กและเยาวชนสุราษฎณ์ธานี

Good work Popularผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จำแนกตามปีที่ได้รับ