ผลงานดีเด่นปี พ.ศ. ๒๕๕๓ รายงานผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ประจำปี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๓

ลำดับที่ : ๐๐๑

หน่วยงานที่มอบรางวัล : คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๓

ลำดับที่ : ๐๐๒

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สมาคมจิตวิทยาศาสตร์ความมั่นคงแห่งประเทศไทย

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๓

ลำดับที่ : ๐๐๓

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สมาคมจิตวิทยาศาสตร์ความมั่นคงแห่งประเทศไทย

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๓

ลำดับที่ : ๐๐๔

หน่วยงานที่มอบรางวัล : พุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๓

ลำดับที่ : ๐๐๕

หน่วยงานที่มอบรางวัล : พุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๓

ลำดับที่ : ๐๐๖

หน่วยงานที่มอบรางวัล : พุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๓

ลำดับที่ : ๐๐๗

หน่วยงานที่มอบรางวัล : กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

พ.ศ. ๒๕๕๓

ลำดับที่ : ๐๐๘

หน่วยงานที่มอบรางวัล : คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ

พ.ศ. ๒๕๕๓

ลำดับที่ : ๐๐๙

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (นายชินภัทร ภูมิรัตน)

พ.ศ. ๒๕๕๓

ลำดับที่ : ๐๑๐

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๕๓

ลำดับที่ : ๐๑๑

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการสุราษฎร์ธานี เขต 1

พ.ศ. ๒๕๕๓

ลำดับที่ : ๐๑๒

หน่วยงานที่มอบรางวัล : ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระเรียง

พ.ศ. ๒๕๕๓

ลำดับที่ : ๐๑๓

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. ๒๕๕๓

ลำดับที่ : ๐๑๔

หน่วยงานที่มอบรางวัล : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๕๕๓

ลำดับที่ : ๐๑๕

หน่วยงานที่มอบรางวัล : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อบจ. และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๕๕๓

ลำดับที่ : ๐๑๖

หน่วยงานที่มอบรางวัล : อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๕๕๓

ลำดับที่ : ๐๑๗

หน่วยงานที่มอบรางวัล : กระทรวงวัฒนธรรม (นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ)

พ.ศ. ๒๕๕๓

ลำดับที่ : ๐๑๘

หน่วยงานที่มอบรางวัล : กระทรวงศึกษาธิการ

Good work Popularผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จำแนกตามปีที่ได้รับ