ผลงานดีเด่นปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รายงานผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ประจำปี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๔

ลำดับที่ : ๐๐๑

หน่วยงานที่มอบรางวัล : จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๔

ลำดับที่ : ๐๐๒

หน่วยงานที่มอบรางวัล : เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๔

ลำดับที่ : ๐๐๓

หน่วยงานที่มอบรางวัล : เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง

พ.ศ. ๒๕๕๔

ลำดับที่ : ๐๐๔

หน่วยงานที่มอบรางวัล : จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฏร์ธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุน

พ.ศ. ๒๕๕๔

ลำดับที่ : ๐๐๕

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สมเด็จพระญารสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พ.ศ. ๒๕๕๔

ลำดับที่ : ๐๐๖

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิรัช ศรีฟ้า)

พ.ศ. ๒๕๕๔

ลำดับที่ : ๐๐๗

หน่วยงานที่มอบรางวัล : คณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๔

ลำดับที่ : ๐๐๘

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

พ.ศ. ๒๕๕๔

ลำดับที่ : ๐๐๙

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

พ.ศ. ๒๕๕๔

ลำดับที่ : ๐๑๐

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สมาคมกีฬาสุราษฎร์ธานี ศูนย์การกีฬาแห่งชาติประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๕๕๔

ลำดับที่ : ๐๑๑

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Good work Popularผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จำแนกตามปีที่ได้รับ