ผลงานดีเด่นปี พ.ศ. ๒๕๕๕ รายงานผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ประจำปี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับที่ : ๐๐๑

หน่วยงานที่มอบรางวัล : จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับที่ : ๐๐๒

หน่วยงานที่มอบรางวัล : เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับที่ : ๐๐๓

หน่วยงานที่มอบรางวัล : เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง

พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับที่ : ๐๐๔

หน่วยงานที่มอบรางวัล : เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับที่ : ๐๐๕

หน่วยงานที่มอบรางวัล : ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้สุราษฎร์ธานี ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงาน ปปส. ภาค 8 และเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานีเขต 1-2-3

พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับที่ : ๐๐๖

หน่วยงานที่มอบรางวัล : ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้สุราษฎร์ธานีร่วมกับตำรวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงาน ปปส. ภาค 8 และเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1-2-3

พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับที่ : ๐๐๗

หน่วยงานที่มอบรางวัล : เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (นายชินภัทร ภูมิรัตน)

พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับที่ : ๐๐๘

หน่วยงานที่มอบรางวัล : โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับที่ : ๐๐๙

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สภากาชาติไทย

พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับที่ : ๐๑๐

หน่วยงานที่มอบรางวัล : บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และ สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับที่ : ๐๑๐

หน่วยงานที่มอบรางวัล : กระทรวงศึกษาธิการ

Good work Popularผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จำแนกตามปีที่ได้รับ