ผลงานดีเด่นปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รายงานผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ประจำปี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๖

ลำดับที่ : ๐๐๑

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย (ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร)

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๖

ลำดับที่ : ๐๐๒

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สโมสรไลออนส์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๖

ลำดับที่ : ๐๐๓

หน่วยงานที่มอบรางวัล : นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

พ.ศ. ๒๕๕๖

ลำดับที่ : ๐๐๔

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Good work Popularผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จำแนกตามปีที่ได้รับ