ผลงานดีเด่นปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รายงานผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ประจำปี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่ : ๐๐๑

หน่วยงานที่มอบรางวัล : โครงการพัฒนาสมรรถนะสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ๓๔ จังหวัด ให้ไว้ในการประชุมวิชาการเพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชน ครั้งที่ ๗ "เพศวิถีศึกษา เดินหน้าด้วยเรา" ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่ : ๐๐๒

หน่วยงานที่มอบรางวัล : กระทรวงวัฒนธรรม

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่ : ๐๐๓

หน่วยงานที่มอบรางวัล : ศาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่ : ๐๐๔

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สโมสรไลออนส์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่ : ๐๐๕

หน่วยงานที่มอบรางวัล : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่ : ๐๐๖

หน่วยงานที่มอบรางวัล : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานิ

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่ : ๐๐๗

หน่วยงานที่มอบรางวัล : ศาลยุติธรรม

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่ : ๐๐๗

หน่วยงานที่มอบรางวัล : ศาลยุติธรรม

พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่ : ๐๐๘

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่ : ๐๐๙

หน่วยงานที่มอบรางวัล : กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่ : ๐๑๐

หน่วยงานที่มอบรางวัล : ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่ : ๐๑๑

หน่วยงานที่มอบรางวัล : ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่ : ๐๑๒

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่ : ๐๑๓

หน่วยงานที่มอบรางวัล : จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่ : ๐๑๔

หน่วยงานที่มอบรางวัล : คณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่ : ๐๑๕

หน่วยงานที่มอบรางวัล : หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร

Good work Popularผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จำแนกตามปีที่ได้รับ