ผลงานดีเด่นปี พ.ศ. 2561 รายงานผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ประจำปี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่ : ๐๐๑

หน่วยงานที่มอบรางวัล : เครือข่ายเพื่อน ฯ คุณธรรม วัดต๊ำหม่อน จังหวัดพะเยา

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่ : ๐๐๒

หน่วยงานที่มอบรางวัล : เครือข่ายเพื่อน ฯ คุณธรรม วัดต๊ำหม่อน จังหวัดพะเยา

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่ : ๐๐๓

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ (นายสมชาย รองเหลือ : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ )

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่ : ๐๐๔

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11ี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่ : ๐๐๕

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่ : ๐๐๖

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่ : ๐๐๗

หน่วยงานที่มอบรางวัล : SMK SULTANAH ASMA (MALAYSIA)

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่ : ๐๐๘

หน่วยงานที่มอบรางวัล : โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่ : ๐๐๙

หน่วยงานที่มอบรางวัล : อบจ. สุราษฎร์ธานี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่ : ๐๑๐

หน่วยงานที่มอบรางวัล : อบจ. สุราษฎร์ธาน

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่ : ๐๑๑

หน่วยงานที่มอบรางวัล : อบจ. สุราษฎร์ธาน

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่ : ๐๑๒

หน่วยงานที่มอบรางวัล : อบจ. สุราษฎร์ธาน

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่ : ๐๑๓

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่ : ๐๑๔

หน่วยงานที่มอบรางวัล : โรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่ : ๐๑๕

หน่วยงานที่มอบรางวัล : Focus Used Car Music Contest ๒๐๑๘

พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่ : ๐๑๖

หน่วยงานที่มอบรางวัล : โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง โดยกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่ : ๐๑๗

หน่วยงานที่มอบรางวัล : โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง โดยกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่ : ๐๑๘

หน่วยงานที่มอบรางวัล : เครือข่ายเพื่อน ฯ คุณธรรม วัดต๊ำม่อน จังหวัดพะเยา

พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่ : ๐๑๙

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่ : ๐๒๐

หน่วยงานที่มอบรางวัล : เครือข่ายเพื่อน ฯ คุณธรรม วัดต๊ำม่อน จังหวัดพะเยา

พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่ : ๐๒๑

หน่วยงานที่มอบรางวัล : SMK SYED AL-BUKHARY ,MALAYSIA

พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่ : ๐๒๒

หน่วยงานที่มอบรางวัล : มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) AFS INTERCULTURAL PROGRAMS THAILAND (AFS THAILAND)

พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่ : ๐๒๓

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Good work Popularผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จำแนกตามปีที่ได้รับ