เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ปี พ.ศ. 2548

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11                                                         

บรรยายด้วยเสียง

กดเลือกแถบภาษา เพื่อฟังเสียงบรรยายภาษาที่ต้องการเกี่ยวกับรางวัลนี้

ภาษาไทย

รับฟังเสียงบรรยายในรูปแบบภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

รับฟังเสียงบรรยายในรูปแบบภาษาอังกฤษ

ข้อมูลพื้นฐาน

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลชิ้นนี้จากด้านล่าง Read more

Smiling Two Girls

Details Good workผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ปี 2548

MySurat2

Good work Popularผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จำแนกตามปีที่ได้รับ