ผลงานดีเด่นปี พ.ศ. ๒๕๔๕ รายงานผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๔๕

ลำดับที่ : ๐๐๑

หน่วยงานที่มอบรางวัล : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๔๕

ลำดับที่ : ๐๐๒

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. ๒๕๔๕

ลำดับที่ : ๐๐๓

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๕๔๕

ลำดับที่ : ๐๐๔

หน่วยงานที่มอบรางวัล : กระทรวงศึกษาธิการ (นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

Good work Popularผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จำแนกตามปีที่ได้รับ