ผลงานดีเด่นปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ประจำปี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ : ๐๐๑

หน่วยงานที่มอบรางวัล : กระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ : ๐๐๒

หน่วยงานที่มอบรางวัล : พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ : ๐๐๓

หน่วยงานที่มอบรางวัล : กระทรวงศึกษาธิการ

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ : ๐๐๔

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สโมสรไลออนส์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ : ๐๐๕

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ดร.พรพรรณ ไวทยางกูล : ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ : ๐๐๖

หน่วยงานที่มอบรางวัล : ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ : ๐๐๗

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ : ๐๐๘

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ : ๐๐๙

หน่วยงานที่มอบรางวัล : โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ : ๐๑๐

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ : ๐๑๑

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ : ๐๑๒

หน่วยงานที่มอบรางวัล : กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ : ๐๑๓

หน่วยงานที่มอบรางวัล : เครือข่ายเพื่อน ฯ คุณธรรม

พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ : ๐๑๔

หน่วยงานที่มอบรางวัล : โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) กับโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ : ๐๑๕

หน่วยงานที่มอบรางวัล : พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ : ๐๑๖

หน่วยงานที่มอบรางวัล : TEDET : Thailand Educational Development and Evaluation Tests, สสวท., และธนาคารออมสิน

พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ : ๐๑๗

หน่วยงานที่มอบรางวัล : เครือข่ายเพื่อน ฯ คุณธรรม

พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ : ๐๑๘

หน่วยงานที่มอบรางวัล : กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ : ๐๑๙

หน่วยงานที่มอบรางวัล : กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ : ๐๒๐

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับกลุ่มภาคที่ 4 (ภาคใต้)

พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ : ๐๒๑

หน่วยงานที่มอบรางวัล : TEDET : Thailand Educational Development and Evaluation Tests, สสวท., และธนาคารออมสิน

พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ : ๐๒๒

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ : ๐๒๓

หน่วยงานที่มอบรางวัล : กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ : ๐๒๔

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ : ๐๒๕

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

Good work Popularผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จำแนกตามปีที่ได้รับ