ผลงานดีเด่นปี พ.ศ. 2562 รายงานผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ประจำปี

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่ : ๐๐๑

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่ : ๐๐๒

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สโมสรไลออนส์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีบริหาร 2562-2563

โล่รางวัล พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่ : ๐๐๓

หน่วยงานที่มอบรางวัล : โรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่ : ๐๐๔

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สโมสรลูกเสือศรีวิชัย

พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่ : ๐๐๕

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สถาบันขงจื๊อภูเก็ตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่ : ๐๐๖

หน่วยงานที่มอบรางวัล : โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่ : ๐๐๗

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่ : ๐๐๘

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่ : ๐๐๙

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่ : ๐๑๐

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่ : ๐๑๑

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานี

พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่ : ๐๑๒

หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่ : ๐๑๓

หน่วยงานที่มอบรางวัล : ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่ : ๐๑๔

หน่วยงานที่มอบรางวัล : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่ : ๐๑๗

หน่วยงานที่มอบรางวัล : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

Good work Popularผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จำแนกตามปีที่ได้รับ